گروه سرمایه گذاری راف

تماس با ما
مشاوره خرید رسانه های تبلیغاتی

مشاوره خرید رسانه های تبلیغاتی

خرید رسانه های تبلیغاتی در سطح کشور با بهترین کیفیت، قیمت و نظارت

شرح خدمت:

- مشاوره در جهت طراحی استراتژی رسانه
-پذیرش مسئولیت مذاکره با شرکت های تبلیغاتی در کل کشور
-انتخاب بهترین مجریان تبلیغات درتمامی حوزه ها
-انعقاد قرارداد با مجریان تبلیغاتی دارای صلاحیت منتخب
-نظارت بر اجرای صحیح برنامه های تبلیغاتی 
-دریافت وتحلیل گزارشات اجرا وارائه گزارش مدیریتی 

نحوه همکاری:

-حق السعی مشاور به تناسب میزان بودجه تبلیغات،بصورت درصدی مشخص از مبالغ قراردادهای منعقده می باشد. 

خرید رسانه های تبلیغاتی در سطح کشور با بهترین کیفیت، قیمت و نظارت
مشاوره با ما