گروه سرمایه گذاری راف

تماس با ما
تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

آنچه امروز برای مشتری ارزش محسوب می شود فردا ارزش نیست.

تدوین یک برنامه بازاریابی و تبلیغاتی که متضمن موفقیت کار و کسب ما باشد بدون استفاده از گزارشات حاصله از تحقیقات بازاریابی امری غیر ممکن است.

برخی از خدمات راف در حوزه تحقیقات بازاریابی :
-تحلیل موقعیت و سهم فعلی رقبا در بازار 
-نقاط ضعف و قدرت رقبا 
-تحلیل عملکرد تبلیغاتی رقبا 
-شناسایی و طبقه بندی جامعه هدف محصول 
-تعیین ویژگی های جمعیتی مشتریان احتمالی 
-بررسی رفتار مصرف کننده 
-تحلیل عادات رسانه ای جامعه هدف 
-بررسی نگرش و سبک زندگی مصرف کننده

آنچه امروز برای مشتری ارزش محسوب می شود فردا ارزش نیست.
مشاوره با ما